Soorten onderzoek

De verschillende soorten historisch onderzoek die ik verricht worden hieronder nader toegelicht. Zie voor een volledig overzicht van gerealiseerde onderzoeken per onderzoeksvorm: Lijst van projecten.

Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek

Bij bouw- en cultuurhistorisch onderzoek wordt een gebouw of object nauwkeurig onderzocht. Hierbij wordt vooral naar het gebouw zelf gekeken, maar er wordt meestal ook archiefonderzoek verricht. Het doel van dit onderzoek is het ontrafelen van de bouwgeschiedenis van een pand en het opstellen van een waardestelling.

Het onderzoek wordt vervolgens in een rapport gevat. Dit rapport wordt opgesteld aan de hand van de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek, opgesteld door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in 2009. Het bouwhistorisch rapport bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste wordt een overzicht gegeven van de bouwgeschiedenis van het pand. Dit wordt gedaan aan de hand van de verschillende vastgestelde bouwfases, bij dit deel hoort een tekening waarop de bouwfasering is aangegeven. Het tweede deel bestaat uit een bouwhistorisch beschrijving. Hierin wordt de huidige toestand van het gebouw, inclusief bouwsporen uit het verleden, nauwkeurig beschreven. Tot slot volgt de waardestelling, waarin wordt aangegeven welke waarde de verschillende onderdelen van het gebouw hebben. Bij dit onderdeel hoort een waarderingstekening, waarin met kleuren de waarden weergegeven worden.

Een cultuurhistorisch rapport ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als een bouwhistorisch rapport, met als verschil dat ook de cultuurhistorie wordt belicht. Het verschil tussen bouwhistorie en cultuurhistorie is dat de bouwhistorie vooral gericht is op het de tastbare sporen uit het verleden, dus het gebouw zelf. Terwijl de cultuurhistorie ook naar de niet-tastbare geschiedenis van een pand kijkt. Denk hierbij aan de gebruiksgeschiedenis, de architectuurgeschiedenis, het oeuvre van de architect, etc.

Zie voor gerealiseerde projecten: Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek.

Bouwhistorische documentatie

Bij een bouwhistorische documentatie wordt het betreffende object nauwkeurig bestudeerd. Alles wordt opgemeten, om het vervolgens op schaal uit te kunnen tekenen. Daarnaast worden het geheel en de verschillende details gefotografeerd. Deze gegevens vormen, samen met een uitgebreide bouwhistorische beschrijving, een rapport dat een compleet beeld van het betreffende object geeft.

Zie voor gerealiseerde projecten: Documentatie.

Redengevende omschrijvingen

Een redengevende omschrijving is een document waarin wordt aangegeven waarom een pand een monument is. Het pand wordt kort beschreven en de bouwgeschiedenis wordt beknopt vermeld. Wanneer een gemeente nieuwe gemeentelijke monumenten wil aanwijzen laten ze hiervoor redengevende omschrijvingen van de betreffende panden opstellen.

Zie voor gerealiseerde projecten: Redengevende omschrijvingen.

Kleurhistorisch onderzoek

Kleurhistorisch onderzoek doe ik in beperkte mate. Ik krab zogenaamde kleurtrapjes, maar wanneer de verflagen te dicht op elkaar geplakt zitten is kleuronderzoek in een laboratorium nodig en dat behoort niet tot mijn mogelijkheden. Ik doe vooral kleurhistorisch onderzoek in het kader van bouwhistorisch onderzoek. Hierbij is het doel van het onderzoek niet zozeer het achterhalen van de oorspronkelijke kleurstelling, maar het vaststellen van de volgorde van verflagen om te zien of het verfpakket overeenkomt of juist afwijkt van andere plekken. Dit kan aanvullende informatie geven over de chronologische plaatsing van onderdelen.

Zie voor gerealiseerde projecten: Kleurhistorisch onderzoek.